ทำวีซ่าอเมริกา

usa

visa

NOK EDU ให้บริการขอวีซ่าท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกาแบบครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษาการขอวีซ่าเพื่อให้เหมาะสมกับประเภทการขอวีซ่าทั้งแบบบุคคลและแบบกลุ่ม จัดเตรียมและยื่นเอกสารขอวีซ่า รวมไปถึงแนะนำวิธีการสัมภาษณ์

ขอใบเสนอราคา


ค่าใช้จ่าย

 1. ค่าวีซ่าชำระสถานทูต 6,000 บาทรวมทั้งค่าจัดส่งเอกสาร
 2. ค่าบริการยื่นวีซ่า
  2,000 บาท สำหรับผู้สมัครครั้งแรก
  1,500 บาท สำหรับผู้ที่เคยได้รับวีซ่าท่องเที่ยวของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วเท่านั้น
  3,000 บาท สำหรับผู้สมัครที่เคยถูกปฏิเสธ

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. ผู้ใช้บริการ กรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคาในหน้า ติดต่อ / ขอใบเสนอราคา
 2. NOK EDU ส่งใบเสนอราคาให้ทางอีเมล
 3. ผู้ใช้บริการ ตัดสินใจและชำระค่ามัดจำ 1,000 บาท
 4. NOK EDU ให้คำปรึกษา จัดทำเอกสารและรวบรวมเอกสาร
 5. NOK EDU แจ้งวันสัมภาษณ์วีซ่า และให้คำแนะนำการสัมภาษณ์
 6. ผู้ใช้บริการ สอบสัมภาษณ์และรอรับวีซ่า

เอกสารที่ต้องใช้

 1. หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย)
 2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป เห็นหู อายุไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น)
 3. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. เอกสารเกี่ยวกับอาชีพ
  กรณีลูกจ้าง จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทที่ทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ถึงสถานฑูต ระบุวันที่เริ่มทำงาน เงินเดือน ตำแหน่ง และระยะเวลาที่จะพำนักในสหรัฐอเมริกา
  กรณีเจ้าของกิจการ หนังสือรับรองบริษัทฉบับจริง ที่มีรายชื่อกรรมการอายุไม่เกิน 3 เดือน และประทับตราบริษัท มีชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วนหรือเจ้าของ
 5. เอกสารเกี่ยวกับรายได้
  กรณีลูกจ้าง สมุดบัญชีธนาคารส่วนตัวฉบับจริง หรือ หนังสือรับรองจากธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝากอยู่ (Bank Guaranteed)
  กรณีเจ้าของกิจการ รายการเดินบัญชีของบริษัทฯ ฉบับจริง ย้อนหลัง 6 เดือน
 6. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ถ้ามี)
 7. หลักฐานแสดงที่พำนัก เช่น หนังสือเชิญพำนักจากเจ้าบ้าน (ถ้ามี)
 8. ใบรับชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่า
 9. เอกสารใบสมัครขอวีซ่า ที่กรอกสมบูรณ์แล้ว

หมายเหตุ

 1. ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
 3. ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 4. เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 5. ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร

ขอใบเสนอราคา

back