Summer Course

usa

visa

NOK EDU ให้บริการเกี่ยวกับการเรียนภาษาในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแบบครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษา แนะนำสถาบันการสอนภาษาและคอร์สเรียนภาษาที่เหมาะสม เอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อยื่นเพื่อขอวีซ่า และจัดหาที่พัก

ขอใบเสนอราคา


รายละเอียดโปรแกรม

โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษพร้อมกิจกรรมในต่างแดนที่เมืองซานฟรานซิสโกและแอลเอ

 • งบประมาณทั้งหมดไม่เกิน 2 แสน
 • ระยะเวลา 4 อาทิตย์
 • นักเรียนอายุ 18-22 ปี
 • รับจำนวนสูงสุด 12 คน
 • เมื่อจบและตามกฏโรงเรียนจะได้ใบประกาศภาษาอังกฤษ

โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษพร้อมกิจกรรมในต่างแดนที่เมืองนิวยอร์ก

 • งบประมาณทั้งหมดไม่เกิน 1.8 แสน
 • ระยะเวลา 5 อาทิตย์
 • นักเรียนอายุ 18-22 ปี
 • รับจำนวนสูงสุด 12 คน
 • เมื่อจบและตามกฏโรงเรียนจะได้ใบประกาศภาษาอังกฤษ

โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษพร้อมกิจกรรมในต่างแดนที่เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์

 • งบประมาณทั้งหมดไม่เกิน 1.8 แสน
 • ระยะเวลา 5 อาทิตย์
 • นักเรียนอายุ 18-22 ปี
 • รับจำนวนสูงสุด 12 คน
 • เมื่อจบและตามกฏโรงเรียนจะได้ใบประกาศภาษาอังกฤษ

โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษพร้อมกิจกรรมในต่างแดนที่เมืองวอชิงตันดีซี

 • งบประมาณทั้งหมดไม่เกิน 1.9 แสน
 • ระยะเวลา 8 อาทิตย์
 • นักเรียนอายุ 18-22 ปี
 • รับจำนวนสูงสุด 12 คน
 • เมื่อจบและตามกฏโรงเรียนจะได้ใบประกาศภาษาอังกฤษ

โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษพร้อมกิจกรรมในต่างแดนที่นิวซีแลนด์

 • งบประมาณทั้งหมดไม่เกิน 1.9 แสน
 • ระยะเวลา 8 อาทิตย์
 • นักเรียนอายุ 18-22 ปี
 • รับจำนวนสูงสุด 12 คน
 • เมื่อจบและตามกฏโรงเรียนจะได้ใบประกาศภาษาอังกฤษ

โปรแกรมเรียนแต่งหน้าพร้อมกิจกรรมในต่างแดนที่นิวยอร์ก

 • งบประมาณทั้งหมดไม่เกิน 1.9 แสน
 • ระยะเวลา 8 อาทิตย์
 • นักเรียนอายุ 18-22 ปี
 • ระยะโปรแกรม ตาม semester
 • รับจำนวนสูงสุด 12 คน
 • เมื่อจบและตามกฏโรงเรียนจะได้ใบประกาศภาษาอังกฤษ

โปรแกรมเรียนแฟชันในสถาบันชั้นนำระดับโลก (FIT) กิจกรรมในต่างแดนที่นิวยอร์ก

 • งบประมาณทั้งหมดไม่เกิน 2 แสน
 • ตามระยะเวลาของโปรแกรม
 • นักเรียนอายุ 18-22 ปี หรือบุคคลทั่วไป
 • มีความรู้เรื่องศัพท์เกี่ยวกับกล้องถ่ายรูป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในห้องเรียนได้
 • ระยะโปรแกรม ตาม semester
 • รับจำนวนสูงสุด 12 คน

โปรแกรมเรียนถ่ายภาพในสถาบันชั้นนำระดับโลก (NYU) กิจกรรมในต่างแดนที่นิวยอร์ก

 • งบประมาณทั้งหมดไม่เกิน 2 แสน
 • ตามระยะเวลาของโปรแกรม
 • นักเรียนอายุ 18-22 ปี
 • ระยะโปรแกรม ตาม semester
 • รับจำนวนสูงสุด 12 คน

โปรแกรมเรียน Wedding Planner and event ในสถาบันชั้นนำระดับโลก (CUNY)

 • งบประมาณทั้งหมดไม่เกิน 2 แสน
 • ตามระยะเวลาของโปรแกรม
 • นักเรียนอายุ 18-22 ปี หรือบุคคลทั่วไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในห้องเรียนได้
 • ระยะโปรแกรม ตาม semester
 • รับจำนวนสูงสุด 12 คน

โปรแกรมเรียนเต้นในสถาบันชั้นนำระดับโลก (Broadway) กิจกรรมในต่างแดนที่นิวยอร์ก

 • งบประมาณทั้งหมดไม่เกิน 2 แสน
 • ระยะเวลา 8 อาทิตย์
 • นักเรียนอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • รับจำนวนสูงสุด 12 คน

โปรแกรมเรียนการเป็นครูภาษาอังกฤษในสถาบันชั้นนำระดับโลก (DC) กิจกรรมในต่างแดนที่ DC

 • งบประมาณทั้งหมดไม่เกิน 2 แสน
 • ระยะเวลา 5 อาทิตย์
 • ผู้ที่ต้องการเป็นครูภาษาอังกฤษ
 • รับจำนวนสูงสุด 12 คน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในห้องเรียนได้
 • จบตามข้อกำหนดได้ใบประกาศ

โปรแกรมเรียนธุรกิจในสถาบันชั้นนำระดับโลกและกิจกรรมในต่างแดนที่นิวยอร์ก

 • งบประมาณทั้งหมดไม่เกิน 2 แสน
 • ตามระยะเวลาของโปรแกรม
 • นักเรียนอายุ 18-22 ปี หรือบุคคลทั่วไปที่มีวีซ่าอเมริกา
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในห้องเรียนได้
 • ระยะโปรแกรม ตาม semester
 • รับจำนวนสูงสุด 12 คน

รายละเอียดการขอวีซ่านักเรียน

ค่าใช้จ่าย

 1. ค่าวีซ่าชำระสถานทูต 6,000 บาทรวมทั้งค่าจัดส่งเอกสาร
 2. ค่าบริการยื่นวีซ่า 3,500 บาท

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. ผู้ใช้บริการ กรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคาในหน้า ติดต่อ / ขอใบเสนอราคา
 2. NOK EDU ส่งใบเสนอราคาให้ทางอีเมล
 3. ผู้ใช้บริการ ตัดสินใจและชำระค่ามัดจำ 1,000 บาท
 4. NOK EDU ให้คำปรึกษา จัดทำเอกสารและรวบรวมเอกสาร
 5. NOK EDU แจ้งวันสัมภาษณ์วีซ่า และให้คำแนะนำการสัมภาษณ์
 6. ผู้ใช้บริการ สอบสัมภาษณ์และรอรับวีซ่า

เอกสารที่ต้องใช้

 1. หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย)
 2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป เห็นหู อายุไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น)
 3. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. เอกสารเกี่ยวกับอาชีพของผู้ปกครอง
  กรณีลูกจ้าง จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทที่ทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ถึงสถานฑูต ระบุวันที่เริ่มทำงาน เงินเดือน ตำแหน่ง และระยะเวลาที่จะพำนักในสหรัฐอเมริกา
  กรณีเจ้าของกิจการ หนังสือรับรองบริษัทฉบับจริง ที่มีรายชื่อกรรมการอายุไม่เกิน 3 เดือน และประทับตราบริษัท มีชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วนหรือเจ้าของ
 5. เอกสารเกี่ยวกับรายได้ของผู้ปกครอง
  กรณีลูกจ้าง สมุดบัญชีธนาคารส่วนตัวฉบับจริง หรือ หนังสือรับรองจากธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝากอยู่ (Bank Guaranteed)
  กรณีเจ้าของกิจการ รายการเดินบัญชีของบริษัทฯ ฉบับจริง ย้อนหลัง 6 เดือน
 6. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ถ้ามี)
 7. หลักฐานแสดงที่พำนัก เช่น หนังสือเชิญพำนักจากเจ้าบ้าน (ถ้ามี)
 8. ใบรับชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่า
 9. เอกสารใบสมัครขอวีซ่า ที่กรอกสมบูรณ์แล้ว
 10. เอกสารตอบรับจากโรงเรียน (I20)
 11. เอกสารอิมมิเกชัน (SEVIS)

หมายเหตุ

 1. ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
 3. ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 4. เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 5. ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันรับเอกสาร
 6. ถ้าไม่มั่นใจว่าเรื่องความสามารถทางภาษาอังกฤษ NOK EDU สามารถจัดคอร์สภาษาอังกฤษหรือคอร์สอื่นๆ เป็นกรณีพิเศษได้

ขอใบเสนอราคา

back