ทำวีซ่าอังกฤษ

toronto

visa

NOK EDU ให้บริการขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ โดยปัจจุบันสถานทูตอังกฤษได้เปลี่ยนแปลงระบบการยื่นคำร้องขอวีซ่า โดยนำระบบไบโอเมตริค หรือ การบันทึกทางชีวภาพ (Biometrics Visa) เข้ามาใช้ ทำให้ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่านที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ (VFS) ตึกเทรนดี้ สุขุมวิท 13 โดยจะมีการจัดเก็บลายนิ้วมือและรูปถ่ายในระบบดิจิตอลของผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่าน

ขอใบเสนอราคา


ค่าใช้จ่าย

 1. ค่าวีซ่าชำระสถานทูต 5,000 บาท
 2. ค่าบริการยื่นวีซ่า 3,000 บาท ผู้สมัครต้องยื่นคำร้องด้วยตนเอง

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. ผู้ใช้บริการ กรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคาในหน้า ติดต่อ / ขอใบเสนอราคา
 2. NOK EDU ส่งใบเสนอราคาให้ทางอีเมล
 3. ผู้ใช้บริการ ตัดสินใจและชำระค่ามัดจำ 1,000 บาท
 4. NOK EDU ให้คำปรึกษา จัดทำเอกสารและรวบรวมเอกสาร
 5. NOK EDU แจ้งวันสัมภาษณ์วีซ่า และให้คำแนะนำการสัมภาษณ์
 6. ผู้ใช้บริการ สอบสัมภาษณ์และรอรับวีซ่า

เอกสารที่ต้องใช้

 1. หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ และ มีหน้าว่างติดกันอย่างน้อย 1 แห่ง
 2. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก (รวมถึงหน้าต่ออายุหนังสือเดินทางหรือหน้าแก้ไขชื่อ-สกุล ถ้ามี)
 3. เอกสารเกี่ยวกับอาชีพ
  กรณีลูกจ้าง จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทที่ทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ถึงสถานฑูต
  กรณีเจ้าของกิจการ สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่มีรายชื่อกรรมการอายุไม่เกิน 3 เดือน และประทับตราบริษัท พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา มีชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วนหรือเจ้าของ
 4. เอกสารเกี่ยวกับรายได้
  กรณีลูกจ้าง สมุดบัญชีธนาคารส่วนตัว พร้อมสำเนาและเซ็นต์รับรองสำเนา ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ หนังสือรับรองจากธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝากอยู่ (Bank Guaranteed)
  กรณีเจ้าของกิจการ สำเนารายการเดินบัญชีของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือนประทับตราบริษัท พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา
 5. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ถ้ามี)
 6. สำเนาทะเบียนสมรส (เฉพาะสุภาพสตรี)
 7. เอกสารใบสมัครขอวีซ่า ที่กรอกสมบูรณ์แล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

 1. ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าอังกฤษตั้งอยู่ตึกเทรนดี้ สุขุมวิท 13
 2. เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 08:30 – 15:00 น.
 3. เวลาในการรับหนังสือเดินทาง จันทร์ – ศุกร์: 08:30 – 15:00 น.
 4. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ชำระเป็นเงินบาทและเปลี่ยนแปลงตามประกาศของสถานทูต
 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่า จัดเก็บเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกวีซ่าถ้าใบสมัคร คำขอวีซ่า ถูกปฏิเสธ ทางสถานทูตจะ
 6. ไม่คืนเงินให้ .”

หมายเหตุ

 1. ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
 3. ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 4. เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 5. ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
 6. อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ และค่าแปลเอกสารรวมถึงค่ารับรองเอกสารกงสุล
 7. อัตรานี้ไม่รวมค่าบริการพิเศษจาก VFS

ขอใบเสนอราคา

back