เรียนต่อปริญญาตรี

visa-title

visa

การเรียนต่อระดับปริญญาตรีในสหรัฐอเมริกา จะใช้ระยะเวลาประมาณ 4 ปี โดยใน 2 ปีแรกจะเป็นการเรียนปรับพื้นฐานก่อนจะเข้าสู่วิชาหลักใน 2 ปีสุดท้ายโดยแบ่งระบบการศึกษาออกเป็น 3 ระบบ ได้แก่

 • ระบบ Semester แบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 เทอม
 • ระบบ Trimester แบ่งภาคเรียนออกเป็น 3 เทอม
 • ระบบ Quarter แบ่งภาคเรียนออกเป็น 4 เทอม

ขอใบเสนอราคา


ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. ผู้ใช้บริการ กรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคาในหน้า ติดต่อ / ขอใบเสนอราคา
 2. NOK EDU ส่งใบเสนอราคาให้ทางอีเมล
 3. ผู้ใช้บริการ ตัดสินใจและชำระค่ามัดจำ 1,000 บาท
 4. NOK EDU ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ติดต่อที่เรียน เตรียมเอกสารการเรียนและวีซ่า
 5. NOK EDU แจ้งวันสัมภาษณ์วีซ่า และให้คำแนะนำการสัมภาษณ์
 6. ผู้ใช้บริการ สอบสัมภาษณ์และรอรับวีซ่า

เอกสารการสมัครเรียนปริญญาตรีเบื้องต้น

 1. หนังสือรับรองการศึกษา (Transcript) ส่วนใหญ่ในอเมริกาจะรับที่ 2.00 ขึ้นไป
 2. ใบจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมปลายสถาบันที่เรียนจบปริญญาตรีมา
 3. คะแนน TOEFL : 500 คะแนนขึ้นไป หรือคะแนนสอบ IELTS ด้วย Band score ไม่ต่ำกว่า 5.0 ขึ้นไป  ในกรณีที่่ภาษาอังกฤษยังไม่ถึงเกณฑ์ สามารถเรียนคอร์สภาษาอังกฤษกับทางมหาวิทยาลัยได้ก่อนที่จะเข้าเรียนในระดับปริญญา
 4. ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม โดยเฉลี่ยประมาณปีละ 8,000 – 15,000 เหรียญดอลลาร์

เอกสารขอวีซ่านักเรียน

 1. หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย)
 2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป เห็นหู อายุไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น)
 3. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. เอกสารเกี่ยวกับอาชีพของผู้ปกครอง
  กรณีลูกจ้าง จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทที่ทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ถึงสถานฑูต ระบุวันที่เริ่มทำงาน เงินเดือน ตำแหน่ง และระยะเวลาที่จะพำนักในสหรัฐอเมริกา
  กรณีเจ้าของกิจการ หนังสือรับรองบริษัทฉบับจริง ที่มีรายชื่อกรรมการอายุไม่เกิน 3 เดือน และประทับตราบริษัท มีชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วนหรือเจ้าของ
 5. เอกสารเกี่ยวกับรายได้ของผู้ปกครอง
  กรณีลูกจ้าง สมุดบัญชีธนาคารส่วนตัวฉบับจริง หรือ หนังสือรับรองจากธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝากอยู่ (Bank Guaranteed)
  กรณีเจ้าของกิจการ รายการเดินบัญชีของบริษัทฯ ฉบับจริง ย้อนหลัง 6 เดือน
  หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ถ้ามี)
 6. หลักฐานแสดงที่พำนัก เช่น หนังสือเชิญพำนักจากเจ้าบ้าน (ถ้ามี)
 7. ใบรับชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่า
 8. เอกสารใบสมัครขอวีซ่า ที่กรอกสมบูรณ์แล้ว
 9. เอกสารตอบรับจากมหาวิทยาลัย (I20)
 10. เอกสารอิมมิเกชัน (SEVIS)

ขอใบเสนอราคา

back