ทำวีซ่าแคนาดา

toronto

visa

NOK EDU ให้บริการขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศแคนาดาแบบครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษาการขอวีซ่าเพื่อให้เหมาะสมกับประเภทการขอวีซ่าทั้งแบบบุคคลและแบบกลุ่ม จัดเตรียมและยื่นเอกสารขอวีซ่า รวมไปถึงแนะนำวิธีการสัมภาษณ์

ขอใบเสนอราคา


ค่าใช้จ่าย

 1. ค่าวีซ่าชำระสถานทูต
  2,800 บาท สำหรับเข้าประเทศครั้งเดียว
  4,800 บาท สำหรับเข้าประเทศหลายครั้ง
  800 บาท สำหรับค่าบริการ VFS
 2. ค่าบริการยื่นวีซ่า 3,000 บาท

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. ผู้ใช้บริการ กรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคาในหน้า ติดต่อ / ขอใบเสนอราคา
 2. NOK EDU ส่งใบเสนอราคาให้ทางอีเมล
 3. ผู้ใช้บริการ ตัดสินใจและชำระค่ามัดจำ 1,000 บาท
 4. NOK EDU ให้คำปรึกษา จัดทำเอกสารและรวบรวมเอกสาร
 5. NOK EDU แจ้งวันสัมภาษณ์วีซ่า และให้คำแนะนำการสัมภาษณ์
 6. ผู้ใช้บริการ สอบสัมภาษณ์และรอรับวีซ่า

เอกสารที่ต้องใช้

 1. หนังสือเดินทาง ต้องไม่หมดอายุก่อนวันที่ท่านจะเดินทางกลับประเทศไทย ผู้มีรายชื่ออยู่บนคำร้องต้องยื่นหนังสือเดินทางของแต่ละท่านด้วย (ถ้ามีหนังสือเดินทางมากกว่า 1 เล่ม ท่านต้องยื่นหนังสือเดินทางเล่มเก่าด้วย)
 2. รูปถ่าย ขนาด 1.37 x 1.77 นิ้ว จำนวน 4 ใบ และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ถ้าขนาดของรูปถ่ายไม่ถูกต้อง สถานทูตจะไม่รับคำร้องขอวีซ่าของท่าน
 3. เอกสารเกี่ยวกับรายได้
  กรณีลูกจ้าง สมุดบัญชีธนาคารส่วนตัวฉบับจริง หรือ หนังสือรับรองจากธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝากอยู่ (Bank Guaranteed)
  กรณีเจ้าของกิจการ รายการเดินบัญชีของบริษัทฯ ฉบับจริง ย้อนหลัง 6 เดือน
 4. เอกสารเกี่ยวกับอาชีพ
  กรณีลูกจ้าง จดหมายรับรองจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง อายุการทำงานและ เงินเดือน
  กรณีข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องยื่นเอกสารการอนุมัติให้ลางาน
  กรณีเจ้าของกิจการ ต้องยื่นเอกสารการจดทะเบียนการค้าพร้อมสำเนา
  กรณีที่นักเรียน/ผู้เยาว์มีอายุเกิน 6 ปี ต้องยื่นเอกสารจากสถาบันการศึกษาที่อนุมัติการหยุดเรียนของนักเรียน
 5. กรณีที่ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 16 ปี และเดินทางกับผู้อื่น ต้องยื่นเอกสารมอบอำนาจจากบิดามารดา อนุญาตให้เดินทางกับผู้อื่นได้ หรือในกรณีที่ผู้เยาว์เดินทางกับผู้ดูแล/ผู้ที่มีอำนาจในการปกครอง ท่านต้องยื่นหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าท่านมีอำนาจปกครองผู้เยาว์นั้นแต่เพียง ผู้เดียว
 6. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า และแบบฟอร์มเกี่ยวกับครอบครัว ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและเป็นจริง

หมายเหตุ

 1. ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
 3. ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 4. อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ บริการพิเศษ
 5. ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
 6. ในการยื่นเอกสารขอวีซ่า กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมตามคำขอ มิฉะนั้นจะเสียเวลาในการยื่น ถ้าเอกสารไม่พร้อม ลูกค้าต้องนำเอกสารมาให้เพิ่มเติม

ขอใบเสนอราคา

back