ทำวีซ่าเชงเก็น

visa-title

visa

NOK EDU ให้บริการขอวีซ่าท่องเที่ยวยุโรป (เชงเก็นวีซ่า) เป็นวีซ่าพำนักระยะสั้น ประเภท C วีซ่าจะมีระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนักแตกต่างกันออกไป แต่ไม่เกิน 3 เดือนในช่วงเวลา 6 เดือน   โดยในปัจจุบัน เขตเชงเก็นประกอบไปด้วยประเทศในยุโรป 26 ประเทศ  ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเชก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี อิตาลี ลัตเวีย ลิธัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวัก สโลวีเนีย สเปน และสวีเดน และอีกสามประเทศนอกสหภาพยุโรปได้แก่ นอร์เว ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์ ซึ่งมีนโยบายด้านวีซ่าร่วมกัน บุคคลที่ได้รับวีซ่าเชงเก็นจะสามารถเดินทางไปยัง 26 ประเทศได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าแยกแต่ละประเทศ

ขอใบเสนอราคา


ค่าใช้จ่าย

 1. ค่าวีซ่าชำระสถานทูต
  3,000 บาท (60 เหรียญยูโร)
  800 บาท สำหรับค่าบริการ VFS หรือ TSL
 2. ค่าบริการยื่นวีซ่า 2,000 บาท

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. ผู้ใช้บริการ กรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคาในหน้า ติดต่อ / ขอใบเสนอราคา
 2. NOK EDU ส่งใบเสนอราคาให้ทางอีเมล
 3. ผู้ใช้บริการ ตัดสินใจและชำระค่ามัดจำ 1,000 บาท
 4. NOK EDU ให้คำปรึกษา จัดทำเอกสารและรวบรวมเอกสาร
 5. NOK EDU แจ้งวันสัมภาษณ์วีซ่า และให้คำแนะนำการสัมภาษณ์
 6. ผู้ใช้บริการ สอบสัมภาษณ์และรอรับวีซ่า

เอกสารที่ต้องใช้

 1. หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ และ มีหน้าว่างติดกันอย่างน้อย 3 หน้า พร้อม
 2. หนังสือเดินทางเล่มเก่า(ถ้ามี)
 3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (ฉากหลังควรเป็นสีพื้นสีอ่อนหรือขาว)
 4. จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทที่ทำงาน
 5. หลักฐานแสดงที่พำนัก เช่น เอกสารการจองโรงแรม
 6. หลักฐานการจองตั๋ว
 7. สำเนารายการเดินบัญชีของบริษัทฯ ย้อนหลัง 3 เดือน ประทับตราบริษัท พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา
 8. ประกันสุขภาพวงเงินความคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 2,000,000 บาท (ไม่รับประกันของบริษัท ACE INSURANCE/11MAY05)

หมายเหตุ

 1. ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
 2. ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานฑูต
 3. อำนาจในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นของสถานฑูต ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่รับรองผลใด ๆ ในการดำเนินการยื่นวีซ่าแทน
 4. ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอใบเสนอราคา

back