ทำวีซ่าออสเตรเลีย

visa-title

visa

NOK EDU ให้บริการขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลียแบบครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษาการขอวีซ่าเพื่อให้เหมาะสมกับประเภทการขอวีซ่าทั้งแบบบุคคลและแบบกลุ่ม จัดเตรียมและยื่นเอกสารขอวีซ่า รวมไปถึงแนะนำวิธีการสัมภาษณ์

ขอใบเสนอราคา


ค่าใช้จ่าย

 1. ค่าวีซ่าชำระสถานทูต
  4,150 บาท (แคชเชียร์เช็ค)
  800 บาท สำหรับค่าบริการ VFS
 2. ค่าบริการยื่นวีซ่า 3,000 บาท

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. ผู้ใช้บริการ กรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคาในหน้า ติดต่อ / ขอใบเสนอราคา
 2. NOK EDU ส่งใบเสนอราคาให้ทางอีเมล
 3. ผู้ใช้บริการ ตัดสินใจและชำระค่ามัดจำ 1,000 บาท
 4. NOK EDU ให้คำปรึกษา จัดทำเอกสารและรวบรวมเอกสาร
 5. NOK EDU แจ้งวันสัมภาษณ์วีซ่า และให้คำแนะนำการสัมภาษณ์
 6. ผู้ใช้บริการ สอบสัมภาษณ์และรอรับวีซ่า

เอกสารที่ต้องใช้

 1. หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย)
 2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังสีขาว
 3. สำเนาบัตรประชาชน และ/หรือสูติบัตร และสำเนาทะเบียนบ้าน
 4. เอกสารเกี่ยวกับอาชีพ
  กรณีลูกจ้าง – จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทที่ทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ถึงสถานฑูต
  กรณีเจ้าของกิจการ – สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่มีรายชื่อกรรมการอายุไม่เกิน 3 เดือน และประทับตราบริษัท พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา มีชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วนหรือเจ้าของ
 5. เอกสารเกี่ยวกับรายได้
  กรณีลูกจ้าง – สมุดบัญชีธนาคารส่วนตัว พร้อมสำเนาและเซ็นต์รับรองสำเนา ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ หนังสือรับรองจากธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝากอยู่ (Bank Guaranteed)
  กรณีเจ้าของกิจการ – สำเนารายการเดินบัญชีของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือนประทับตราบริษัท พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา
  หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ถ้ามี)
 6. สำเนาทะเบียนสมรส (เฉพาะสุภาพสตรี)
 7. ประกันสุขภาพ (สำหรับผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป)
 8. เอกสารการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน

หมายเหตุ

 1. ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
 3. ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 4. เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 5. ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
 6. อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ ค่าบริการพิเศษ

ขอใบเสนอราคา

back