เรียนต่ออเมริกา

usa

visa

NOK EDU ให้บริการเกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกาแบบครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษา แนะนำมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม เอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อยื่นศึกษาต่อ จัดหาที่พัก รวมไปถึงการขอวีซ่านักเรียน โดยแบ่งระดับการศึกษาออกเป็นสองระดับ ได้แก่

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่มีหลักสูตรการศึกษาระดับประเทศ เพราะรัฐบาลกลางไม่ได้มีหน้าที่ในการดำเนินการของสถาบันการศึกษา รัฐแต่ละรัฐ จะมีกระทรวงศึกษาธิการของตนเอง ที่ทำหน้าที่จัดตั้งแนวทางและรูปแบบการศึกษาในแต่ละรัฐ โดยวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยของรัฐบาล จะได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐบาลของรัฐที่สถาบันตั้งอยู่ โดยส่วนใหญ่จะมาจากเงินภาษีของรัฐและค่าเล่าเรียน การศึกษาภาคบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกาคือ เด็กอเมริกันทุกคน ต้องเรียนหนังสือจนถึงอายุ 16 ปี

ระดับการศึกษาภาคบังคับ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้

  • โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ Junior High Schools เป็นช่วงของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้นหรือ Grade 7- Grade 8
  • โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ Senior High Schools เป็นช่วงของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ Grade 9 – 12

ภาคการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ภาคการศีกษา ดังนี้

  • ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ เริ่มตั้งแต่กลางเดือนมกราคม จนถึงกลางเดือนพฤษภาคม
  • ภาคเรียนฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม จนถึงกลางเดือนสิงหาคม
  • ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง เริ่มตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคม จนถึงกลางเดือนธันวาคม

สำหรับนักเรียนที่จะไปศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ถ้าไม่มีเชื้อสายอเมริกันนักเรียนต้องสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนซึ่งค่าเรียนค่อนข้างแพง แต่ในเรื่องคุณภาพพร้อมสื่อการเรียนการสอนส่วนใหญ่แล้วโรงเรียนเอกชนจะดีกว่ารัฐบาล สำหรับนักเรียนที่นักเรียนที่ต้องการสมัครเข้าเรียนควรมีคุณสมบัติดังนี้

  • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษดี

ถ้านักเรียนภาษาอังกฤษยังไม่ค่อยดีหรือต้องการที่จะเรียนภาษาอังกฤษกก่อนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษา นักเรียนสามารถเลือกเรียนภาษากับบางโรงเรียนซึ่งมีการจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนนานาชาติที่เรียกว่า ESL หรือ EFL (English as a Foreign Language or English as a Second Language) หรือเลือกเรียนภาษากับสถาบันสอนภาษาใดก็ได้ในสหรัฐอเมริกา

back